Zmiany organizacyjne w instytucjach rynku pracy

Projekt realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1. "Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy", schemat "Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy".

Projekt realizował Uniwersytet Jagielloński, działający poprzez Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ, natomiast Fundacja Idealna Gmina była partnerem w realizacji tego przedsięwzięcia. Projekt - realizowany na terenie powiatu namysłowskiego i myślenickiego - rozpoczął się 15 lutego 2006 roku i zakończył w lutym 2008 r.

 

Opis projektu:

ANALIZA RYNKU PRACY
Zmiany związane z dostosowaniem przepisów, procedur i sposobów działania do standardów unijnych oraz zapisy zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia skłaniają do poszukiwania nowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania instytucji związanych z rynkiem pracy w tym publicznych służb zatrudnienia. Istnieje konieczność stosowania bardziej efektywnych rozwiązań, zarówno w zarządzaniu publicznymi służbami zatrudnienia, jak i w aktualnie stosowanych programach rynku pracy. Pojawia się konieczność modernizacji istniejącej oferty programowej, kreowania nowych rozwiązań organizacyjnych i programowych, oraz rozszerzenia zakresu stosowania aktywnych metod przeciwdziałania bezrobociu. Niezbędna modernizacja funkcjonowania służb zatrudnienia dotyczy wielu aspektów - kadrowych, organizacyjnych, programowych, informacyjnych czy technicznych. Bardzo ważnym elementem jest tu dostosowanie struktury organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy do współczesnych, dynamicznie zmieniających się potrzeb. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest wzmocnienie roli partnerów oraz unowocześnienie procedur współpracy z instytucjami rynku pracy i pracodawcami i ich organizacjami. Publiczne służby zatrudnienia nie są instytucjami samowystarczalnymi, które, jednostronnie i niejako z góry, realizują określoną politykę rynku pracy. Ich sukces zależy w znacznym stopniu od tego, w jaki sposób układają swoje stosunki z innymi instytucjami, firmami lub samorządami.

 

CELE PROJEKTU "ZMIANY ORGANIZACYJNE W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY"
Celem Projektu jest zwiększenie konkurencyjności i efektywności instytucji rynku pracy oraz umożliwienie zdobycia wyspecjalizowanej wiedzy przez pracowników PUP. Osiągnięte zostanie to poprzez rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań na rynku pracy. Zaplanowane akcje promocyjne, szkolenia i warsztaty będą sprzyjać zwiększeniu oddziaływania organizacji pozarządowych na rynek pracy. Głównym celem projektu jest przekonanie beneficjentów ostatecznych o korzyściach, wynikających z korzystania z publicznych służb zatrudnienia.

Realizacja projektu umożliwi podjęcie wspólnych inicjatyw dotyczących rynku pracy, określenie możliwych zachowań Powiatowych Urzędów Pracy wobec bezrobotnych i pracodawców oraz zidentyfikowanie potrzeb bezrobotnych i pracodawców. W tym celu zostaną zorganizowane między innymi:

- wspólne szkolenia dotyczące rynku pracy dla beneficjentów programu

- szkolenia tematyczne

- kursy języków obcych

- kursy obsługi klienta

Konieczne szkolenia wynikną z przeprowadzonych badań. Niniejszy projekt wychodzi naprzeciw rzeczywistych potrzeb szkoleniowych kadr publicznych służb zatrudnienia. Budowanie partnerstwa lokalnego wymaga precyzyjnej diagnozy dotyczącej zarówno potencjału instytucji rynku pracy jak i potrzeb lokalnych pracodawców. Włączenie niepublicznych instytucji rynku pracy i sektora prywatnego do pomocy zmieni nastawienie wśród osób zainteresowanych korzystaniem z usług PUP. W ostatnim okresie PUP-y zaczynają pełnić rolę głównego (i jedynego) źródła informacji o lokalnym rynku pracy. Rolą projektu jest przede wszystkim zmiana sposobu zachowania instytucji rynku pracy oraz, ewentualnie, wykorzystanie grupy współpracujących liderów działających na rynku pracy do rozwinięcia możliwości tkwiących w wielu instytucjach.

 

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU "ZMIANY ORGANIZACYJNE W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY"
Głównym rezultatem niniejszego Projektu będzie modernizacja struktury organizacyjnej powiatowych urzędów pracy oraz stworzenie modelowego wzorca współpracy instytucji i partnerów rynku pracy. Planuje się, że Projekt przyczyni się w do stworzenia nowych miejsc pracy i zmniejszenia stopy bezrobocia w obu powiatach.